کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
سوالات چند گزينه اي(mcq) 1401/02/26 دانشکده پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد کميته آموزش پزشکي
آشنايي با مطالعات پزشکي 1397/07/19 دانشگاه علوم پزشکي مازندران علوم پزشکي مازندران
گواهي سخنراني در همايش ملي مراقبت و درمان 1397/12/15 دانشگاه ازاد علي اباد کتول دانشگاه ازاد علي اباد کتول
موفقيت سريع وآسان در وزارت بهداشت 1402/01/20 دانشگاه علوم پزشکي ايران دانشگاه علوم پزشکي ايران
ارتباط هراس اجتماعي با افسردگي در دانشجويان 1397/12/15 دانشگاه ازاد اسلامي کتول دانشگاه ازاد اسلامي کتول
آشنايي با نرم افزار رفرنس نويسي مندلي 1401/11/24 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
آشنايي با چک ليست ارزشيابي کيفي آزمون ميلمن 1402/01/20 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
آشنايي با چک ليست ارزشيابي کيفي آزمون بلوپرينت 1401/11/02 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده