سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد اتاق عمل علوم پزشکي مازندران ايران 1399
کارشناسی هوشبري علوم پزشکي شهرکرد ايران 1393

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کميته اجرائي همايش ملي مراقبت و درمان دانشگاه آزاد علي آباد کتول 1396 1397
دبيرکميته تحقيقات اتاق عمل دانشگاه آزاد نجف اباد 1401 1402
استاد مشاورانجمن اتاق عمل دانشگاه آزاد نجف اباد 1401 1402
عضوکميته ارزشيابي و ارزيابي صلاحيت باليني دانشگاه آزاد نجف اباد 1401 1402
عضو کميته برنامه ريزي درسي و طرح درسها دانشگاه آزاد نجف اباد 1401 1402
عضوکميته اعتباربخشي دانشگاه دانشگاه آزاد نجف اباد 1402 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 اتاق عمل و جراحي ها