مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. نرگس خالقی پور , داود نصیران, "تحليل چگونگي ارتباط قرارداد و واقعيت؛ نقدي بر انديشه واقع‏ گرايي محض در باب مبناي اعتبار قرارداد", فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري, Vol 5۳, ۱۴۰۱, PP.۱۲۳-۱۳۵
    Status: Unavailable PDF
2. مجید رضا بانیانی, داود نصیران , محمد هادی مهدوی, "بررسي فقهي و حقوقي نقش اراده در توافقات ابوين بر مساله ي حضانت", آموزه هاي فقه مدني, Vol 13-۲۴, ۱۴۰۰, PP.۲۸۹
    Status: Available PDF
3. امین جوادی , داود نصیران, "بررسي امکان توافق راجع به نفقه همسر در حقوق ايران و انگلستان", فصلنامۀ علمي ديدگاه هاي حقوق قضايي, Vol 25-91, ۱۳۹۹, PP.۲۵۷-۲۷۵
    Status: Available PDF
4. عباس جغتایی, داود نصیران, رضا عباسیان, "نقش اصول حقوقي در تفسير قضايي قوانين", فصلنامه ديدگاههاي حقوق قضايي, Vol 25-۹۰, ۱۳۹۹, PP.۲۹۷
    Status: Unavailable PDF
5. نادر قنبری, داود نصیران, رضا سلطانی, "مطالعه ي تطبيقي اصل برابري سلاحها در دادرسي مدني ايران و مقررات دادرسي فدرال آمريکا", فصل نامه ي علمي مطالعات بين المللي پليس, Vol 11-۴۳, ۱۳۹۹, PP.۱۴۰-166
    Status: Unavailable PDF
6. محمد رضا کاظمی نافچی, داود نصیران, سید محمد هادی مهدوی, رضا عباسیان, "بررسي حق شفعه در اموال منقول و اموال غيرمنقول غيرقابل تقسيم در فقه شيعه و اهل سنت", فصلنامه مباني فقهي حقوق اسلامي, Vol 13-۲۶, ۱۳۹۹, PP.۱۳۱-168
    Status: Unavailable PDF
7. داوود نصیران, رضا عباسیان, عباس جغتایی, "نقش اصول حقوقي در تفسير قضايي قوانين", ديدگاههاي حقوق قضايي, Vol 25-۹۰, ۱۳۹۹, PP.۲۹۷-۳۱۶
    Status: Unavailable PDF
8. محمد کریمی, جواد کاشانی, داود نصیران, "داوري تجاري بين المللي بر مبناي انصاف", پژوهش هاي روابط بين الملل, Vol ۳۲, ۱۳۹۸, PP.۲۱۵-238
    Status: Unavailable PDF
9. عباس جغتایی, داود نصیران, رضا عباسیان, "قلمرو اجرايي اصول حقوقي و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامي و فتاوي", مطالعات حقوقي معاصر ( فقه و حقوق اسلامي سابق ), Vol 10-۱۸, ۱۳۹۸, PP.۲۷۹-303
    Status: Unavailable PDF
10. بهروز اسدی امیر ابادی, مهدی دهشیری, داود نصیران, "تحليل جايگاه انسان متعارف در مسوليت مدني ناشي از قراداد", ماهنامه ي جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 2-۱, ۱۳۹۸, PP.۳۵۳-۳۶۷
    Status: Unavailable PDF
11. نادر قنبری, داود نصیران, رضا سلطانی, "دلايل نابرابري نتيجه دعاوي مشابه در دادرسي مدني", تحقيقات بين المللي حقوقي , Vol 11-۳۹, ۱۳۹۷, PP.۳۵۳
    Status: Available PDF
12. رسول قاسمی, محمد هادی مهدوی, داود نصیران, "بررسي تطبيقي مفهوم و معيارهاي تشخيص نقص اساسي قرارداد", مجله حقوقي دادگستري, Vol ۱۰۱, ۱۳۹۷, PP.187-211
    Status: Available PDF
13. داود نصیران, "حکومت قانون يا حکومت قاضي", فصلنامه حقوق, Vol 41-۳, ۱۳۹۰, PP.۳۱۵-333
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی