سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری حقوق خصوصي دانشگاه تهران ايران 1388
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران ايران 1383
کارشناسی حقوق دانشگاه تهران ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه حقوق دانشگاه ازاد نجف اباد 1385 1386

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 فلسفه حقوق
2 حقوق مدني