کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
استراتژي هاي شبکه سازي در پژوهش، نوآوري و کارآفريني 1398/09/26 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
اخلاق حرفه اي 1397/09/25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
اصول مذاکره 1398/09/27 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بازآفريني مدل کسب و کار 1399/08/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنائي با فرايندهاي ISO 1395/03/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کاربرد SPSS در تحقيقات مديريت 1392/09/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نگارش مقالات علمي در مديريت 1392/09/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنائي با تکنيک ها و فنون تفکر 1395/12/22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پنل تخصصي مديريت کسب و کار در دوران کرونا 1399/08/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد