طرحهای پژوهشی

1. , "بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بهره وري كاركنان شركت آب منطقه اي اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1396/12/01, تاریخ خاتمه :1397/08/30
2. شهرام صلواتی , "بررسي ميزان سازگاري و چگونگي بکارگيري تجارت الکترونيکي در وب سايت هتلهاي ايران", تاریخ تصویب طرح :1390/01/01, تاریخ خاتمه :1390/06/31