دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مديريت تکنولوژي و نوآوري کارشناسي ارشد مديريت
2 روش تحقيق در مديريت و کسب و کار کارشناسي ارشد و دکتري
3 مديريت استراتژيک کارشناسي ارشد
4 طراحي و مديريت کسب و کار الکترونيکي کارشناسي ارشد
5 مديريت استراتژيک دانش سازماني دکتري
6 دوره ارزيابي عملکرد سازمان، تيم و فرد کارشناسي ارشد
7 دوره آينده پژوهي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته توربان و همکاران- ويرايش پنجم، سرلک و فراتي، اعرابي و حقيقت ثابت، ذاکري.
2 تئوري هاي مديريت پيشرفته جوهچ و کانليف، دفت.
3 مديريت تکنولوژي طارق خليل، انصاري.
4 روش تحقيق پيشرفته اوما سکاران
5 مديريت انتقال تکنولوژي طارق خليل، انصاري.
6 زبان تخصصي مديريت حسيني و جنابي.

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه ملاقات حضوري ساعت 10 تا 12 با هماهنگي قبلي