کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
سخنراني علمي آشنايي با نحوه بررسي تطابق پروپزالهاي ارسالي به اعضاي شوراي دانشي در برنامه علمي شركت سهامي ذوب آهن شاخه فني مهندسي 1401/04/25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
سخنراني علمي آشنايي با شوراي دانشي و منظومه علمي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در رشته مهندسي برق 1400/12/23 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد