مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Javad Ebrahimnejad, Alireza Naghsh, "Adaptive Removal of high-density salt-and-pepper noise (ARSPN) for robust ROI detection used in watermarking of MRI images of the brain", Computers in Biology and Medicine, Vol 137, 2021, PP.104831(1-9)
    Status: Unavailable PDF
2. سیدمحمدرضا موسوی, علیرضا نقش, "A robust Plenoptic image watermarking method using graph-based transform", MULTIMED TOOLS APPL, Vol 80, 2021, PP.14591-14608
    Status: Unavailable PDF
3. سید مجتبی موسوی, علیرضا نقش, عزیزه ماناف, سید عبدالرحمن ابوبکر, "A robust medical image watermarking against salt and pepper noise for brain MRI images", Multimedia Tools and Applications, Vol 76-7, 2017, PP.10313–10342
    Status: Unavailable PDF
4. سید مجتبی موسوی, علیرضا نقش, عزیزه ماناف, سید عبدالرحمن ابوبکر, "Improved Automatic and Robust ROI Detection Technique for Medical Image Watermarking Application", International Journal of Video , Vol 16-3, 2016, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
5. سید مجتبی موسوی, علیرضا نقش, سید امير حجازي, سید عبدالرحمن ابوبکر, "A Comparative Analysis on Reversible Watermarking Techniques in Medical Images", Jurnal Teknologi, Vol 72, 2015, PP.119-123
    Status: Available PDF
6. شادي صانعي, علیرضا نقش, "Introducing a new method of Robust Digital Image Watermarking against Cropping and Salt and Pepper Noise using Sudoku ", Majlesi Journal of Multimedia Processing, Vol 4-4, 2015, PP.9-15
    Status: Available PDF
7. سید مجتبی موسوی, علیرضا نقش, سید عبدالرحمن ابوبکر, "A Heuristic Automatic and Robust ROI Detection Method for Medical Image Warermarking", Journal of Digital Imaging, Vol 28, 2015, PP. 417-427
    Status: Unavailable PDF
8. سيد مجتبي موسوي, عليرضا نقش, سيد عبدارحمن ابوبكر, "Watermarking Techniques used in Medical Images: a Survey", JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, Vol 27, 2014, PP.714-729
    Status: Unavailable PDF
9. علیرضا نقش, فرید شیخ الاسلام, محمد دانش, "Design of an Adaptive Fuzzy Estimator for Force/Position Tracking in Robot Manipulators", Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol 11, 2014, PP.75-89
    Status: Available PDF
10. حمیدرضا علیخانی, علیرضا نقش, راضیه جلالی ورنامخواستی, "Edge Detection of Noisy Images Using the Intelligent Techniques", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 7, 2013, PP.58-67
    Status: Available PDF
11. محمدناصر مقدسی, پویا درخشان بروجنی, علیرضا نقش, "A Heuristic Artificial Neural Network for Analyzing and synthesizing Rectangular Microstrip Antenna", International Journal of Computer Science and Network Security, Vol VOL.7, 2007, PP.pp. 278-281
    Status: Available PDF
12. محمدرضا رضایتمند, علیرضا نقش, "نهان نگاري مقاوم و نيمه کور تصاوير ديجيتال بر اساس تابع تبديل موجک گسسته و تجزيه مقادير تکين", روش‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 13-51, 1401, PP.1-18
    Status: Available PDF
13. سیدمحمدرضا موسوی, علیرضا نقش, "نهان نگاري مقاوم تصاوير ديجيتال به کمک تبديل گراف‌محور و الگوريتم ژنتيک", روش‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 10-38, 1398, PP.13-22
    Status: Available PDF
14. افسانه عرب زاده, عليرضا نقش, "Detection, Reconstruction, and Repairing the Distortion in Quran Pages Based on Watermarking", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 12-3, 1397, PP.83-89
    Status: Available PDF
15. جواد ابراهیم نژاد, مهکام کاهکش, علیرضا نقش, "طبقه بندي و استخراج ويژگي الکترو انسفالوگرام صرعي با استفاده از روش هاي PCA،ICA،EMD،DWT و SVM", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 9-36, 1397, PP.15-22
    Status: Available PDF
16. M Shahabi, A Naghsh, "نهان‌نگاري مقاوم تصويرديجيتال در برابر حمله‌ي برش و نويز نمک و فلفل با استفاده از سودوکوي دو مرحله‌ي", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق , Vol 8-31, 1396, PP.21-32
    Status: Unavailable PDF
17. شادی صانعی, علیرضا نقش, "نهان‌نگاري تصوير ديجيتال مقاوم در برابر برش با استفاده از جدول سودوکو در حوزه مکان و تبديلات", روش‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 7-27, 1395, PP.13-26
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. نگار ابوطالبی, علیرضا نقش, , "معرفي يک طرح جديد نهاننگاري کور تصوير ديجيتال مقاوم در برابر برش و نويز نمکوفلفل با استفاده از تبديل موجک گسسته", نوزدهمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايران, مشهد, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. علیرضا نقش, علیرضا علیرضا, , "طراحي الگوريتم کنترل سرعت UAV ، مبتني بر کنترلر فازي نظارتي خودتطبيق", چهارمين کنفرانس دانش و فنآوري مهندسي برق کامپيوتر و مکانيک ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. نگار لبوطالبی, علیرضا نقش, , "معرفي يک طرح جديد نهان نگاري کور تصاوير ديجيتال مقاوم در برابر نويز فلفل نمک با استفاده از تبديل موجک گسسته", نوزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايران, مشهد, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. علیرضا نقش, سید حسام الدین هاشمی, فاطمه سادات بهشتی نژاد, قاسم گنجی زاده, , "شناسايي هويت نويسنده بر مبناي ترکيب ويژگي هاي ساختاري و بافتي دست خط", پنجمين کنفرانس پردازش سيگنال و سيستم‌هاي هوشمند, شاهرود , 1398
    Status: Unavailable PDF
5. سید محمدرضا موسوی, علیرضا نقش, , " نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل گراف محور", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. جواد ابراهیم نژاد, عليرضا نقش, , "بهبود عملکرد شبکه نوري EDFA-WDM", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. فرید پرورش, عليرضا نقش, همایون مهدوی نسب, , "ارايه روشي جهت افزايش پهناي باند مورد نياز کاربران موجود در انتهاي مسير توسط شبکه هاي پسيو نوري", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. علی قربانی, عليرضا نقش, , "طراحي بهينه شبکه WDM توسط تقويت کننده نوريEDFA با رويکرد بهبود فاصله ارتباطي و نرخ ارسال داده", ششمين کنفرانس الکترومغناطيس ايران, تهران ايران, 1397
    Status: Unavailable PDF
9. افسانه عربزاده, عليرضا نقش, , "مقاومسازي تصوير ديجيتال قرآن نسبت به حمله برش با استفاده از تبديل موجک گسسته مبتني بر نهان نگاري", سومين کنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران, دانشگاه شهرکرد, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. خلیل شکرآمیز, علیرضا نقش, , "ذخيره و بازيابي دو سيگنال ديجيتال مجزاي صوت در تصاوير به کمک کدهاي دوبعدي مبتني بر نهان نگاري", سومين کنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران, دانشگه شهرکرد, 1396
    Status: Unavailable PDF
11. محمد شهاب گلی, عليرضا نقش, , "Introducing a new method robust against crop attack in digital image watermarking using two-step sudoku", 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, Shahrekord, Iran, 2017
    Status: Unavailable PDF
12. خلیل شکرآمیز, عليرضا نقش, , "Embedding and extracting two separate images signal in salt and pepper noises in digital images based on watermarking", 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis , Shahrekord, Iran, 2017
    Status: Unavailable PDF
13. محمد شهاب گلی, علیرضا نقش, , "ارايه روشي نوين براي افزايش حجم اطلاعات جاسازي شده در نهاننگاري کم اهميتترين بيت تصوير ديجيتال با استفاده از گزينش ارزش بيتي با توجه به مقدار پيکسل", چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر, تهران -دانشکده مديريت دانشگاه تهران, 1395
    Status: Available PDF
14. بهاره بهروان, عليرضا نقش, , "Introducing a new method of image reconstruction against crop attack using sudoku watermarking algorithm", 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis , Shahrekord, Iran, 2017
    Status: Unavailable PDF
15. مهدی زارع چاوشی, علیرضا نقش, , " تاثير افزايش طول فيبر نوري بر ارسال تصاوير نهان نگاري شده", چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هايي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک , تهران, 1395
    Status: Available PDF
16. نیلوفر خالصی, مهدی نیرومند, علیرضا نقش, , "معرفي يک روش ردياب نقطه بيشينه توان کلي براي سيستمهاي فتوولتاييک با استفاده از الگوريتم آتشبازي", ششمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
17. محمد شهاب گلی, علیرضا نقش, , " ارايه ي روشي نوين براي نهان نگاري تصوير ديجيتال با استفاده از دنباله عددي فيبوناچي توسط روش کم اهميت ترين بيت (LSB) و مقايسه آن با روش کلاسيک", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
18. مهدی زارع چاوشی, علیرضا نقش, , "مقايسه روش هاي نهان نگاري در حضور آثارناخواسته فيبر نوري جهت ارسال اطلاعات", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
19. خلیل شکرآمیز, علیرضا نقش, , " ذخيره و بازيابي دو سيگنال ديجيتال تصوير مجزا در نويزهاي فلفل نمک تصوير ديجيتال به کمک جدول سودوکو مبتني بر نهان نگاري", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
20. بهاره بهروان, علیرضا نقش, , "مقاوم سازي يک سيگنال ديجيتال صوتي در برابر حمله برش با استفاده از نهان نگاري کليد سودوکو", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
21. نیلوفر خالصی, مهدی نیرومند, علیرضا نقش, , "معرفي يک روش ردياب نقطه بيشينه توان کلي (GMPPT) براي سيستم هاي فتوولتاييک (PV) با استفاده از الگوريتم آتش بازي و الگوريتم آشفته و رعايت (P", کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
22. آرمان کریمی, سعید نصری, علیرضا نقش, , "ارايه روشي جهت پنهان نگاري محتوا محور مبتني بر تشخيص لبه درتصاوير ديجيتال", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
23. شیما ضرابی باب الدشت, علیرضا نقش, نسیم نورافزا, , " مروري بر روشهاي جديد نهان نگاري بازگشت پذير در تصاوير", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
24. خلیل شکرآمیز, عليرضا نقش, , "ذخيره و بازيابي دو سيگنال ديجيتال مجزاي صوت در تصاوير ديجيتال به کمک جدول سودوکو مبتني بر نهان نگاري", کنفرانس بين المللي تحقيقات بنيادين در مهندسي برق, تهران ايران, 1396
    Status: Unavailable PDF
25. فاطمه السادات قنادی, سعید نصری, علیرضا نقش, , "بهبود مقاومت روش واترمارکينگ صوت در برابر حمله نمونه برداري مجدد", هشتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
26. آرمان کریمی, سعید نصری, علیرضا نقش, , "ارائه ي مدلي ترکيبي با استفاده از تشخيص لبه و الگوريتم نقاط برجسته جهت پنهان نگاري تصاوير ديجيتال", نخستين همايش ملي مهندسي کامپيوتر، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات, قم, 1395
    Status: Unavailable PDF
27. سعید آقایی, علیرضا نقش, , "کنترل سرعت موتور القايي به شيوه ي منطق فازي", اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر, تهران دانشگاه علم و صنعت, 1395
    Status: Unavailable PDF
28. محمد شهاب گلی, علیرضا نقش, , "مقايسه ي نهان نگاري سيگنال صوت در تصوير با استفاده از سه روش کم اهميت ترين بيت، تبديل موجک گسسته و تبديل تجزيه مقدار منفرد در برابر حمله برش در تصاوير", سومين کنفرانس بين المللي مهندسي پزشکي و سيستمهاي سلامت, مشهد-دانشگاه بين المللي امام رضا, 1395
    Status: Unavailable PDF
29. محمد شهاب گلی, علیرضا نقش, , " مقايسه ي نهان نگاري تصوير در تصوير با استفاده از سه روش کم اهميت ترين بيت، تبديل موجک گسسته و تجزيه مقدار منفرد", سومين کنفرانس سراسري نوآوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
30. فاطمه السادات قنادی, سعید نصری, علیرضا نقش, , "ارائه يک روش واترمارکينگ صوت مقاوم در برابر حمله نويز با استفاده ازتبديل موجک گسسته", همايش ملي مهندسي برق مجلسي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي, 1395
    Status: Available PDF
31. محمد شهاب گلی, علیرضا نقش, , "مقاسه نهان نگاري سيگنال صوت در تصوير با استفاده از روش هاي حوزه تبديل ", همايش ملي مهندسي برق شهر مجلسي, دانشگاه آزاد اسلامي شهر مجلسي, 1395
    Status: Available PDF
32. محمد شهاب گلی, علیرضا نقش, , "نهان نگاري مقاوم تصوير ديجيتال نسبت به نويز فلفل نمک با استفاده از سودوکوي دو مرحله اي ", همايش ملي مهندسي برق مجلسي , دانشگاه آزاد اسلامي شهر مجلسي, 1395
    Status: Available PDF
33. شادی صانعی, علیرضا نقش, , "معرفي يک طرح جديد نهان نگاري تصوير ديجيتال مقاوم در برابر برش و نويز فلفل نمک با استفاده از سودوکو", هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد, 1394
    Status: Available PDF
34. حمیدرضا علیخانی, علیرضا نقش, راضیه جلالی, , "Edge detection of digital images using a conducted ant colony optimization and intelligent thresholding ", اولين كنفرانس بازشناسي الگو وتحليل تصوير ايران, دانشگاه بيرجند, 1391
    Status: Available PDF
35. علیرضا نقش, سید امین اتابک, , " ارائه يک روش جديد کاهش نويز در تصاوير با استفاده از منطق فازي", اولين کنفرانس بازشناسي الگو و پردازش تصوير ايران, دانشگاه بيرجند, 1391
    Status: Available PDF
36. عليرضا نقش, الهه شكل آبادي, سارا عباس نژاد, بهناز گودرزي, , "كاربرد سيستم ايمني مصنوعي در مهندسي فن آوري اطلاعات", نهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق, ايران تهران, 1385
    Status: Available PDF
37. عليرضا نقش, , "طبقه بندي كالاهاي صنعت و معدن به كمك شبكه عصبي مصنوعي", پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن, ايران تهران سالن اجلاس سران, 1384
    Status: Unavailable PDF
38. عليرضا نقش, مهكام كاهكش, , "ارسال و بازشناسي سيگنال آشوبناك و روشهاي عصبي در آشكارسازي اطلاعات موجود در ان", -, ايران كرمان, 1384
    Status: Available PDF
39. عليرضا نقش, بهاره بهمن پور, , "پيشگويي زلزه به وسيله شبكه عصبي مصنوعي", كنفرانس بين المللي زلزله (يادواره فاجعه بم), ايران كرمان, 1383
    Status: Unavailable PDF