اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
روشي براي پردازش تصوير ماه 1390 ایران راحله كبيري
عليرضا نقش
طراحي و ساخت روشنايي هوشمند جهت اصلاح الگوي مصرف برق در بزرگراههاي كشور 1389 ایران عليرضا نقش
محمد كهنسال
محمود كهنسال