جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه به عنوان دانشجوي ممتاز كارشناسي 1380 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دريافت تقديرنامه جهت ارائه مقاله در همايش سراسري نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري 1382 دانشگاه آزاد اسلامي
دريافت لوح سپاس در سومين همايش نظام بهبود 1383 شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
پژوهشگر برتر سال 1384 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي ارشد 1384 دانشگاه آزاد اسلامي
دريافت تقديرنامه جهت درج و ارائه مقالات علمي و تحقيقاتي 1384 شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
دريافت سپاس نامه از باشگاه پژوهشگران جوان 1384 باشگاه پژوهشگران جوان
تقدير نامه جهت رياست نشست هشتمين كنفرانس دانشجويي برق ايران 1384 هشتمين كنفرانس دانشجويي برق ايران
دريافت لوح سپاس در دهمين دوره پايان نامه دانشجويي كارشناسي ارشد كشوري 1385 دهمين دوره پايان نامه دانشجويي كشور
كسب عنوان مقاله برتر برگزيده سال 1385 دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران
دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه جهت اائه و درج مقالات 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
كسب مقام سوم در اولين مسابقات روباتيك كشوري 1388 مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي تبريز
مقاله برتر کنفرانس 1396 سومين کنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران خلیل شکرآمیز