دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 فيلترها و سنتز مدار كارشناسي
2 مخابرات 1 كارشناسي
3 تجزيه و تحليل سيستمها كارشناسي
4 كنترل فازي كارشناسي ارشد
5 شبكه عصبي مصنوعي كارشناسي ارشد
6 پردازش سيگنال ديجيتال كارشناسي
7 مدار الكتريكي 1 و 2 كارشناسي
8 سيستمهاي مخابرات نوري كارشناسي ارشد
9 مجموعه ها و سيستمهاي فازي کارشناسي ارشد
10 پردازش سيگنال پيشرفته کارشناسي ارشد و دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات