سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق مخابرات - ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي برق مخابرات - ايران 1384
کارشناسی مهندسي برق الكترونيك - ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
كارشناس ارشد مخابرات ذوب آهن (مديريت اتوماسيون و ارتباطات) صنايع و معادن 1382 1385
عضو هيئت علمي دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1402
دبير كنسرسيوم هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400 1401
رييس شوراي دانشي فني مهندسي-برنامه علمي ذوب آهن اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1402
مدير دفتر توسعه فناوري،ارتباط با صنعت و كارآفريني دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1403
دبير كميته عالي صنعت دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1403
عضو كميته عالي پارك علم و فناوري دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1403
عضو شوراي مديريت فعاليت هاي اقتصاد دانش بنيان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1403
عضو شوراي مركز رشد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1403
معاون سراي نوآوري صنعت ساخت طلا و جواهرات دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1402
رئيس دبيرخانه و مجري برنامه علمي ذوب آهن اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1402 1403

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش سيگنال هوشمند
2 كنترل هوشمند ربات
3 رمزنگاري و پنهان نگاري هوشمند
4 پردازش سيگنالهاي تصوير ويدئو و گفتار