طرحهای پژوهشی

1. محمدحسین ندیمی شهرکی , "سامانه تعميرات و نگهداري تجهيزات ترافيکي", تاریخ تصویب طرح :1397/11/14, تاریخ خاتمه :1400/01/28
2. فرامرز صافی محمد حسین ندیمی , "شناسايي سرقت علمي-ادبي بر اساس يک روش معنايي", تاریخ تصویب طرح :1392/12/01, تاریخ خاتمه :1393/06/01
3. سید حمید محمودیان محمد حسین ندیمی مهشید ابطحی , "ارائه مدلي جهت شناسائي چگونگي متاستاز سرطان سينه براي بانوان ايراني بر اساس مدل هاي ايجاد شده با استفاده از پروفايل هاي ژني و اطلاعات باليني", تاریخ تصویب طرح :1392/12/01, تاریخ خاتمه :1393/12/01
4. محمد حسین ندیمی علی هاشمی , "شخصي سازي وب با استفاده از قوانين انجمني استخراج شده از کاربردکاوي وب", تاریخ تصویب طرح :1392/08/20, تاریخ خاتمه :1393/08/20
5. علیرضا حاجیان محمد حسین ندیمی حشمتالله اروجی , "تدوين نقشه راه جامع فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد", تاریخ تصویب طرح :1392/01/14, تاریخ خاتمه :1392/10/14
6. محمد حسین ندیمی فرامرز صافی الناز شفیق فر , "توازن بار در محاسبات گريدي با استفاده از بهينه‌سازي كلوني مورچگان", تاریخ تصویب طرح :1391/09/01, تاریخ خاتمه :1392/09/01
7. علی داودیان محمد حسین ندیمی , "ماشين مترجم هوشمند", تاریخ تصویب طرح :1381/12/10, تاریخ خاتمه :1384/05/01
8. محمد حسین ندیمی , "موش هاي هوشمند", تاریخ تصویب طرح :1380/03/03, تاریخ خاتمه :1382/05/05