جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پزوهشگر برتر 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
كتاب برتر گروه فني و مهندسي جشنواره فرهيختگان 1395 1395 چهارمين جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي محمد حسين نديمي
مريم تاكي
فاطمه حبيب اللهي
مبتکر و نوآور شايسته تقدير براي ربات تعاملي خومختار براي استفاده در درمان اوتيسم 1397 هفتمين جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي مهران غره الجمید
مبتکر و نوآور شايسته تقدير براي اپليکيشن موبايل داروخانه خانوادۀ من 1397 هفتمين جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي هدا زمانی
بهترين ربات در حوزه تعامل انسان و ربات 1397 مسابقات بين المللي رباتيک و هوش مصنوعي مهران غره الحمید
Outstanding Ph.D. Thesis Award 1401 IEEE Hoda Zamani
Mohammad H. Nadimi-Shahraki
Amir H. Gandomi
پژوهشگر شايسته تقدير 1401 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
Merit Paper Award in International Conference of Data Mining WCE 2008, London 2008 International Association of Engineers (IAENG), USA
Bronze Medal of Research and Technology Expo PRPI’09 2009 University Putra Malaysia
Bronze Medal, International Research and Technology Expo 2010, MTE2010 2010 Malaysian Association of Research Scientists
بهترين مقاله تئوري در هوش مصنوعي از 2020 تا 2022 2023 The Elsevier and IFAC هدا زمانی
امیر حسین گندمی