مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. B. Mehdipour, Bahram Nadi, H. Hashemalhosseini, M. Mirmohammadsaegh, "مطالعه آزمايشگاهي رفتار شيرواني مسلح شده در شرايط غيراشباع", پژوهش هاي زيرساخت هاي عمراني, Vol 6-2, 2021, PP.25-37
    Status: Available PDF
2. محسن محمدی زاده, رسول اجل لوئیان, بهرام نادی, شهلا سلطانی نژاد, "Experimental study on soil improvement using local microorganisms", Arabian Journal of Geosciences, Vol 13-12, 2020, PP.1-9
    Status: Available PDF
3. آ متلبیان, میثم بیات, بهرام نادی, "Analyzing the Effects of Soil-Structure Interactions on the Static Response of Onshore Wind Turbine Foundations Using Finite Element Method", Civil Engineering Infrastructures Journal, Vol 53-1, 2020, PP.189 – 205
    Status: Available PDF
4. بهنام مهدی پور, حمید هاشم الحسینی, بهرام نادی, مسعود میرمحمد صادقی, "Investigating the effect of geocell changes on slope stability in unsaturated soil", Tehnički glasnik, Vol 14-1, 2020, PP.66-75
    Status: Available PDF
5. پوریا کاظمی, بهرام نادی, نیکولاس فاتوتزی, "Influence of random heterogeneity of shear wave velocity on sliding mass response and seismic deformations of earth slopes", EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION, Vol 19-2, 2020, PP.269-287
    Status: Available PDF
6. بهرام نادی, امید توسلی, پوریا کاظمی, دنیس پنلوپ کونتینی, "Characteristics of spatial variability of shear wave velocity on seismic response of slopes", Arabian Journal of Geosciences, Vol 13, 2020, PP.1-12
    Status: Available PDF
7. بهرام نادي, فرج اله عسکری, اورنگ فرزانه, "SEISMIC PERFORMANCE OF SLOPES IN PSEUDO-STATIC DESIGNS WITH DIFFERENT SAFETY FACTORS", Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering, Vol 38-c2, 2014, PP. 465-483
    Status: Unavailable PDF
8. بهرام نادی, امید توسلی, عادل عساکره, علی تدین, "بررسي پايداري شيرواني سنگي تحت اثر ناهمسانگردي ساختاري و فشار آب حفره اي به روش المان مجزا", فصلنامه علمي و پژوهشي حمل و نقل, Vol 16-3-, 1398, PP.11-31
    Status: Available PDF
9. امید توسلی, بهرام نادی, "مقايسه فني و اقتصادي روش هاي مختلف پايدار سازي موقت و دائمي شيرواني هاي خاکي", جاده, Vol 94, 1397, PP.69-75
    Status: Available PDF
10. بهرام نادي, فرج اله عسکری, اورنک فرزانه, "بررسي عدم قطعيت در تعيين ضريب شتاب گسيختگي شيرواني هاي خاکي", فصلنامه علوم و مهندسي زلزله, Vol 2-4, 1394, PP.47-54
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مریم دری, بهرام نادی, معصومه دری, , "Excavation design by nailing method, Manual calculations according to the regulations and FLAC3D software", 12th International Congress on Civil Engineering, mashhad, 2021
    Status: Unavailable PDF
2. مریم دری, بهرام نادی, معصومه دری, , "Modeling Nailing with FLAC3D With Uniform Length and Different Arrangement for Excavation Stabilization", 12th International Congress on Civil Engineering, Mashhad, 2021
    Status: Unavailable PDF
3. مریم دری, بهرام نادی, معصومه دری, , "Nailing Simulation Using FLAC3D with Non-Uniform Length for Stabilizing Urban Excavations", 12th International Congress on Civil Engineering, Mashhad, 2021
    Status: Unavailable PDF
4. مریم دری, بهرام نادی, معصومه دری, , "Comparing the Excavation Results of the Mohr-Coulomb and the Hardening Models Using the Nailing Method and FLAC3D", 12th International Congress on Civil Engineering, Mashhad, 2021
    Status: Unavailable PDF
5. سینا فتح اله زاده, بهرام نادی, رسول مهدي زاده, , "تاثير خاکهاي مختلف در محاسبه ظرفيت باربري پي هاي سطحي در حضور لايه سنگ بستر مايل ", کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در مهندسي عمران، معماري، محيط زيست و مديريت شهري, تهران, 1394
    Status: Available PDF
6. سينا فتح الله زاده, بهرام نادی, رسول مهدي زاده, , "تعيين ضرايب ظرفيت باربري يک پي سطحي در حضور سنگ بستر مايل با بکار گيري از الگوريتم ژنتيک ", كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين عمران، معماري، محيط زيست و مديريت شهري, تهران, 1394
    Status: Available PDF
7. مریم دری, بهرام نادی, معصومه دری, , "Proof Test Result Comparison Bozorgmehr-e-Esfahan Parking Project and PLAXIS3D", 12th International Congress on Civil Engineering, mashhad, 2021
    Status: Unavailable PDF