دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک خاک کارشناسي
2 ديناميک خاک کارشناسي ارشد
3 مهندسي پي کارشناسي
4 مهندسي پي پيشرفته کارشناس ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات