مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/10/11 حل تمرينات ديناميک خاک حل تمرين ديناميک خاک ...
2 1394/10/11 تمرين 1 ديناميک خاک ( پروژه) تمرين 1 ديناميک خاک (پروژه) ...
3 1394/10/11 تمرين 2 ديناميک خاک (پروژه) تمرين 2 ديناميک خاک (پروژه) ...
4 1394/10/11 خصوصيات ديناميکي خاک ( روابط ) خصوصيات ديناميکي خاک ( روابط ) ...
5 1394/12/09 پروپوزال پروپوزال ...