سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری عمران-ژئوتکنيک *** ايران ***
کارشناسی ارشد عمران - ژئو تکنيک *** ايران ***
کارشناسی عمران - عمران *** ايران ***

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مشاور ژئوتکنيک محاسب - مدير عامل 1370 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Slope stability
2 Coseismic slope deformation
3 Reliability