طرحهای پژوهشی

1. محمد نادری دهکردی , "حفظ حريم خصوصي مکعب هاي داده در فرآيند داده کاوي چند بعدي", تاریخ تصویب طرح :1391/03/23, تاریخ خاتمه :1392/01/17