جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
استاد نمونه و پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي کامپيوتر 1389 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي کامپيوتر 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد