سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک- تبديل انرژي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک- تبديل انرژي دانشگاه کاشان ايران 1388
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه يزد ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ديناميک سيالات محاسباتي
2 روش هاي بدون شبکه
3 تئوري جنبشي- روش لتيس بولتزمن