طرحهای پژوهشی

1. مهدی صالحی محمد رضا یوسفی محسن عباسی ایمان ابراهیم زاده حمید زارع پور محمد حججی محمدعلی زنجانی اکبر نبی اللهی میثم جعفری محسن سعادت , "مديريت و اجراي طرح پايش (پژوهش اثرگذار يکپارچه شبکه اي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد", تاریخ تصویب طرح :1398/07/01, تاریخ خاتمه :1399/04/10