دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک محيط پيوسته کارشناسي ارشد
2 رياضيات مهندسي پيشرفته کارشناسي ارشد
3 آناليز مودال کارشناسي ارشد
4 کنترل خودکار پيشرفته کارشناسي ارشد
5 استاتيک کارشناسي
6 ارتعاشات کارشناسي
7 ديناميک کارشناسي
8 سيستم هاي اندازه گيري کارشناسي
9 رياضيات مهندسي کارشناسي
10 مقاومت مصالح کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مکانيک محيط پيوسته An Introduction to Continuum Mechanics, M. Lai
2 رياضيات مهندسي پيشرفته Matrix Analysis and Linear Algebra, J.Meyer
3 آناليز مودال آناليز مودال، زيمين هي، ترجمه مهدي صالحي و سعيد ضيايي راد
4 کنترل خودکار پيشرفته اصول کنترل مدرن، دکتر خاکي صديق
5 استاتيک استاتيک، مريام
6 ديناميک ديناميک، مريام
7 ارتعاشات ارتعاشات مکانيکي، تامسون
8 رياضيات مهندسي رياضيات مهندسي، کرزيگ
9 مقاومت مصالح مقاومت مصالح، بير جانسون

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه مقدمه اي بر روش اجزاي محدود 8 الي 11 کارشناسي
دوشنبه ديناميک و ارتعاشات 13:30 الي 15 کارشناسي
دوشنبه ديناميک 15:10 الي 18:20 کارشناسي
سه شنبه مکانيک محيط پيوسته 16 الي 18:30 کارشناسي ارشد
چهارشنبه مکانيک محيط پيوسته 13:30 الي 16 کارشناسي ارشد
چهارشنبه رياضيات مهندسي پيشرفته 16 الي 18:30 کارشناسي ارشد
شنبه ملاقات حضوري 11 الي 12 ملاقات حضوري
شنبه امور پژوهشي 13 الي 18 امور پژوهشي
سه شنبه ملاقات حضوري 13 الي 16 ملاقات حضوري
سه شنبه امور پژوهشي 8 الي 13 امور پژوهشي