مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محسن صالحی, ميثم بیات, محسن سعادت, مسعود نصری, "Experimental Study on Mechanical Properties of Cement-Stabilized Soil Blended with Crushed Stone Waste", KSCE Journal of Civil Engineering, Vol 25-6, 2021, PP.1974-1984
    Status: Unavailable PDF
2. سيدهادی سهل آبادی, میثم بیات, محسن موسيوند, محسن سعادت, "Freeze–Thaw Durability of Cement-Stabilized Soil Reinforced with Polypropylene/Basalt Fibers", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol 33-9, 2021, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
3. محسن سعادت, کیوان اصغری, "Feasibility Improved Stochastic Dynamic Programming for Optimization of Reservoir Operation", Water Resources Management, Vol 33-10, 2019, PP.3498–3485
    Status: Unavailable PDF
4. محسن سعادت, ميثم بيات, "پيش بيني مدول الاستيک ديناميکي خاک هاي دانه اي با استفاده از روش بررسي گروهي داده ها", مجله انجمن زمين شناسي مهندسي ايران, Vol 13-2, 1399, PP.97-109
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی