مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محسن سعادت, ميثم بیات, "Prediction of the unconfined compressive strength of stabilised soil by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) and Non-Linear Regression (NLR)", Geomechanics and Geoengineering An International Journal, Vol 17-1, 2022, PP.80-91
    Status: Unavailable PDF
2. احسان دلاوری, محسن سعادت, شمسا بصيرت, "Scour depth prediction around bridge abutment protected by spur dike using soft computing tools and regression methods", Journal of Hydraulic Structures, Vol 7-4, 2022, PP.10-25
    Status: Available PDF
3. محسن صالحی, ميثم بیات, محسن سعادت, مسعود نصری, "Experimental Study on Mechanical Properties of Cement-Stabilized Soil Blended with Crushed Stone Waste", KSCE Journal of Civil Engineering, Vol 25-6, 2021, PP.1974-1984
    Status: Unavailable PDF
4. سيدهادی سهل آبادی, میثم بیات, محسن موسيوند, محسن سعادت, "Freeze–Thaw Durability of Cement-Stabilized Soil Reinforced with Polypropylene/Basalt Fibers", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol 33-9, 2021, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
5. فرزاد اسماعيلی, سعيد شعبانلو, محسن سعادت, "A wavelet-outlier robust extreme learning machine for rainfall forecasting in Ardabil City, Iran", Earth Science Informatics, Vol 14, 2021, PP.2087-2100
    Status: Unavailable PDF
6. محسن سعادت, کیوان اصغری, "Feasibility Improved Stochastic Dynamic Programming for Optimization of Reservoir Operation", Water Resources Management, Vol 33-10, 2019, PP.3498–3485
    Status: Unavailable PDF
7. ايمان نادری راد, محسن سعادت, آويد آوخ, ميلاد مهرپرور, "تأثير دما بر برآورد جريان خروجي از حوضه آبريز توسط شبکه‌هاي عصبي پرسپترون و کانولوشني همراه با تحليل موجک", تحقيقات منابع آب ايران, Vol 18, 1401, PP.18-30
    Status: Available PDF
8. محسن صالحی, میثم بیات, محسن سعادت, مسعود نصری, "مطالعه آزمايشگاهي اثر اضافه شدن ضايعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبيت شده با آهک و سيمان در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان", مجله انجمن زمين شناسي مهندسي ايران, Vol 14-4, 1400, PP.11-22
    Status: Available PDF
9. محسن سعادت, ميثم بيات, "پيش بيني مدول الاستيک ديناميکي خاک هاي دانه اي با استفاده از روش بررسي گروهي داده ها", مجله انجمن زمين شناسي مهندسي ايران, Vol 13-2, 1399, PP.97-109
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی