دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه کارشناسي
2 اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب کارشناسي
3 آبهاي زيرزميني کارشناسي
4 مهندسي سيستمها کارشناسي
5 مهندسي محيط زيست کارشناسي
6 تحليل و طراحي سيستم ها کارشناسي ارشد
7 محاسبات نرم دکتري
8 سمينار و روش تحقيق کارشناسي ارشد
9 هيدرولوژي مهندسي پيشرفته دکتري
10 هيدروژئولوژي پيشرفته دکتري
11 هيدروليک و ازمايشگاه کارشناسي
12 تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد
13 تحليل و مديريت سيستم هاي منابع آب يک دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات