سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي عمران-مديريت منابع آب صنعتي اصفهان ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-محيط زيست صنعتي اصفهان ايران 1386
کارشناسی مهندسي عمران-عمران صنعتي اصفهان ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديريت پژوهشي دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1397
معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1399

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 شبيه سازي و بهينه سازي سيستم ها در شرايط عدم قطعيت
2 کاربرد محاسبات نرم در مهندسي عمران
3 مديريت منابع آب