سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1380
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه الکترونيک دانشکده برق 1385 1388
مدير گروه مهندسي برق دانشكده برق 1401 1403

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ادوات الکترونيک نوري
2 ليزرهاي نيمه هادي
3 فوتونيک
4 ليزر نقطه کوانتومي کريستال فوتوني
5 کوانتوم الکترونيک
6 کريستال فوتوني
7 بيوسنسورهاي نوري