دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 ماشين هاي الکتريکي و آز کارشناسي
2 حفاظت، ايمني و استانداردهاي بيمارستاني کارشناسي
3 تجهيزات عمومي بيمارستاني و کارگاه کارشناسي
4 ابزاردقيق بيومديکال کارشناسي ارشد
5 روش هاي عددي در الکترومغناطيس کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات