دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مهندسي نرم افزار 2 کارشناسي
2 محيط هاي چند رسانه اي کارشناسي
3 گرافيک کامپيوتري کارشناسي
4 سيستم هاي چند رسانه اي کارشناسي
5 مباني رايانش امن کارشناسي
6 آرمايشگاه سيستم عامل کارشناسي
7 يکپارچه سازي کاربردهاي سازماني با رويکرد معماري سرويس گرا کارشناسي
8 مدار الکتريکي کارشناسي
9 مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات کارشناسي ارشد
10 مباحث ويژه در هوش مصنوعي(نظريه بازي ها و کاربردهاي آن (Game Theory)) کارشناسي ارشد
11 مباحث ويژه در هوش مصنوعي(علم داده(Data Science)) کارشناسي ارشد
12 مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار کارشناسي ارشد
13 روش تحقيق(Research Methodology) کارشناسي ارشد
14 سمينار کارشناسي ارشد
15 سمينار مباحث ويژه در مديريت فناوري اطلاعات دکترا

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات