اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
کنترل هوشمند فازي براي ميکرو موتورهاي مته نيکل تيتانيوم جهت معالجه ريشه دندان 1389 ایران علي موسوي
مهدي تاثري