دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مديريت سازمانهاي ورزشي
2 حقوق ورزشي
3 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي کارشناسي ارشد
4 هندبال
5 بازاريابي ورزشي کارشناسي ارشد
6 مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي کارشناسي
7 مديريت عمومي کارشناسي
8 مديريت منابع انساني دکتري
9 برنامه ريزي استراتژيک دکتري
10 روش تحقيق کارشناسي ارشد- دکتري
11 سمينار کارشناسي ارشد
12 مديريت عملکرد کارشناسي ارشد
13 نظارت و ارزشيابي در مديريت ورزشي کارشناسي ارشد
14 مديريت رفتار سازماني در ورزش کارشناسي ارشد
15 مديريت پيشرفته در ورزش دکتري
16 مديريت بازاريابي در صنعت ورزش دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه- سه شنبه دفتر معاونت دانشکده 8-14 پاسخگويي