سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني علوم و تحقيقات تهران ايران 1387
کارشناسی ارشد تربيت بدني آزاد خوراسگان ايران 1379
کارشناسی رياضي کاربردي پيام نور اصفهان ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس اداره جدب و استخدام دانشگاه آزاد نجف آباد 1392 1394
مدير امور هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 ....
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت اوقات فراغت
2 مديريت رفتار سازماني
3 توريسم و گردشگري ورزشي
4 بازاريابي ورزشي
5 مديريت استراتژيک در ورزش