طرحهای پژوهشی

1. مرتضي آريا نصرت‌اله صلح‌جويي , "تاثير مواد افزودني بر روي مقاومت بتن‌هاي بازيافتي", تاریخ تصویب طرح :1387/11/14, تاریخ خاتمه :1388/11/14
2. , "توليد بتن رنگي با استفاده از سنگدانه‌هاي رنگي براي ساخت تمام قطعات بتني اعم از پيش‌ساخته و بتن آماده", تاریخ تصویب طرح :1386/11/14, تاریخ خاتمه :1388/11/14