طرحهای پژوهشی

1. محمدرضا مرادیان , "بارگذاري توليد نيروگاههاي شبکه براي بهينه سازي قابليت اطمينان به کمک الگوريتم ژنتيک", تاریخ تصویب طرح :1392/09/26, تاریخ خاتمه :1390/02/20
2. عباس نجار خدابخش محمدرضا مرادیان لیلا نجار خدابخش , "پايدار سازي رفتار سيستم تعليق الکترومغناطيسي در صنعت حمل و نقل ريلي", تاریخ تصویب طرح :1390/08/10, تاریخ خاتمه :1392/07/30