دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 توليد و نيروگاهها کارشناسي
2 ماشين هاي الکتريکي 2 کارشناسي
3 قابليت اعتماد در سيستم هاي قدرت کارشناسي ارشد
4 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي
5 مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي
6 اندازه گيري الکتريکي کارشناسي
7 بررسي سيستم هاي قدرت 1 کارشناسي
8 ماشين هاي الکتريکي 1 کارشناسي
9 تاسيسات الکتريکي کارشناسي
10 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي کارشناسي ارشد
11 نور و صدا کارشناسي
12 ماشين هاي الکتريکي 3 کارشناسي
13 برنامه ريزي در سيستم هاي قدرت کارشناسي ارشد
14 بهره برداري از سيستم هاي قدرت پيشرفته کارشناسي ارشد
15 مديريت انرژي کارشناسي ارشد و دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات