سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق - قدرت علوم و تخقيقات تهران ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1380
کارشناسی مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1388

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ماشين هاي الکتريکي و درايو
2 انرژي هاي نو
3 قابليت اعتماد در سيستم هاي قدرت
4 توليد برق و نيروگاهها
5 تاسيسات الکتريکي