طرحهای پژوهشی

1. حميد منتظرالقائم مريم منتظرالقائم , "مطالعه، طراحي، ساخت و نصب دستگاه زباله سوز", تاریخ تصویب طرح :1397/05/13, تاریخ خاتمه :1399/01/27
2. حمید منتظرالقائم حمید زارع پور احسان روحانی مجید هاشم زاده , "مسابقه بزرگ طراحي و ساخت دوچرخه الکتريکي", تاریخ تصویب طرح :1395/02/01, تاریخ خاتمه :1395/07/01
3. اسماعیل سلطانی حمید منتظرالقائم , "طراحي و ساخت دستگاه دبي سنج قابل حمل جهت اندازه گيري دبي کنتور گاز خانگي", تاریخ تصویب طرح :1393/11/07, تاریخ خاتمه :1396/12/09