اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
طراحي و ساخت دستگاه شکل دهي الکتروهيدروليکي جهت ميکروفرمينگ سريع ورق 1386 ایران حميد منتظرالقائم
محمود فرزين
عليرضا فدائي تهراني
دستگاه درمان محدوديت حرکتي مفصل 1386 ایران مهدي مويدفر
حميد منتظرالقائم
مسعود هاروني
طراحي و ساخت دستگاه شکل دهي با فشار سيال ويسکوز براي توليد قطعات نازک فلزي با دقت چند ميکرون 1386 ایران حميد منتظرالقائم
محمود فرزين
طراحي و ساخت سيستم الکترونيکي اندازه گيري فشار درون قالب در فرايند هيدروفرمينگ با استفاده از پردازش سيگنال صوت 1386 ایران حميد منتظرالقائم
محمود فرزين
دستگاه تشخيص نشتي عملگرهاي هيدروليکي به روش مکانيکي مخصوص محيط هاي کثيف 1386 ایران محمدرضا فروزان
مسعود هاروني
حميد منتظرالقائم
المان ايجاد ميدان مغناطيسي بر روي ابزار حين براده برداري 1385 ایران دانشگاه آزاد نجف آباد
احسان ايمانيان
حميد منتظرالقائم
نويد گيويانپور