جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
نفر برتر پژوهشگر نمونه در دانشگاه صنعتي اصفهان 1392 گروه صنعتي تامکار
نفر برتر پژوهشگر نمونه در دانشگاه صنعتي اصفهان 1393 گروه صنعتي تامکار