طرحهای پژوهشی

1. مهدی مومنی عباس اسلامی راسخ , "تحليلي بر نيازهاي زبان انگليسي ويژه دانشجوبان کارشناسي ارشد", تاریخ تصویب طرح :1389/08/15, تاریخ خاتمه :1391/04/27
2. مهدی مومنی , "تحليلي از عدم تعادل فضائي توسعه در استان اصفهان ", تاریخ تصویب طرح :1386/08/01, تاریخ خاتمه :1390/06/16
3. مهدی مومنی , "جابه‌جايي صنايع - مسائل، مشكلات و راهكارهاي آن (نمونه شهر اصفهان) ", تاریخ تصویب طرح :1383/09/15, تاریخ خاتمه :1384/09/17
4. مهدی مومنی , "طرح پژوهشي كاهش آلودگيهاي زيست ‌محيطي در شهر اصفهان ", تاریخ تصویب طرح :1379/11/15, تاریخ خاتمه :1380/01/08