مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهدی مومنی, "سنجش تأثير ويژگيهاي طبيعي خليج فارس در بهره‌وري پايدار", مجله سپهر, Vol 34, 79, PP.17-21
    Status: Unavailable PDF
2. مهدی مومنی, "Analyzing the Bases of Tourism in Kohgiluye and Boyerahmad Province in Iran", The Social Sciences, Vol 11-3, 2016, PP.209-215
    Status: Unavailable PDF
3. ایران صالحوند, مجید منتظری, امیر گندمکار, مهدی مومنی, "Evaluation of Meteorological Drought Index for Drought Assessment and Mapping in Lorestan Province in Iran", Journal of Geography, Environment and Earth Science International, Vol 2, 2015, PP.24-36
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی مومنی, اعظم عبدلعظیمی, "Comparing ELECTRE and linear Assignment methods in Zoning Shahroud -BastamWatershed for Artificial Recharge of Groundwater with Gis Technique", Modern applied Science, Vol 9, 2015, PP.68-82
    Status: Unavailable PDF
5. مهدی مومنی, اعظم عبدالعظیمی, "Ranking plant species for stabilizing SandDune to combatDesertification byMulti-Criteria Decision MakingMethods ofELECTRE and LINEAR Assignment", Asian Social Science, Vol 11, 2015, PP.119-129
    Status: Unavailable PDF
6. مهدی مومنی, فاطمه شهریاری, "بررسي توسعه يافتگي استان قزوين", Asian social Science , Vol 11, 2015, PP.130-141
    Status: Unavailable PDF
7. مهدی مومنی, اسما جعفری, "مطالعه تطبيقي کاربرد مدلهاي توسعه در نواحي مطالعاتي(مطالعه موردي 15 ناحيه اصفهان)", Mediteranean journal of social sciences, Vol 6, 2015, PP.363-370
    Status: Unavailable PDF
8. فاطمه شهریار , مهدی مومنی, "نواحي اقليمي در استان قزوين", Modern Applied Science, Vol 2, 2015, PP.124-139
    Status: Unavailable PDF
9. مهدی مومنی, "نقش مديريت شهري درتوزيع فضايي فضاي سبز", journal of sustainable development, Vol 1, 2015, PP.54-68
    Status: Unavailable PDF
10. مهدی مومنی, "نقش دفاتر توريستي در جذب گردشگر", Asian Social Science, Vol 11, 2015, PP.190-199
    Status: Unavailable PDF
11. مهدی مومنی, "Electronic MunicipalityRole in the Citizens Contentment", Research Journal of Appliied Sciences, Vol 10, 2015, PP.278-283
    Status: Unavailable PDF
12. مهدی مومنی, "The role of Urban Spaces in Womens Safety: A case study in Najafabad city Iran", Journal of Global Academic Institute Education , Vol 1-2, 2015, PP.115-122
    Status: Unavailable PDF
13. مهدی مومنی, "The role of Urban Spaces in Womens Safety: A case study in Najafabad city Iran", Journal of Global Academic Institute Education , Vol 1-2, 2015, PP.115-122
    Status: Unavailable PDF
14. مهدی مومنی, زینب موسوی, "Ranking of thecities in Khoozestan Province based on development indexes using Shannon Entropy model and VIKOR Technique", Advances in Natural and Applied Sciences, Vol 9, 2014, PP.118-127
    Status: Unavailable PDF
15. مهدی مومنی, عباس اسلامی, "Investigating EAP of Tourism in Iran", international Scientific Publications, Vol 8, 2014, PP.231-243
    Status: Unavailable PDF
16. مهدی مومنی, مرجان همتی, "Evaluation of Tourism Comfort Climate in Mazanderan Province ", Advances in Natural and Applied Sciences, Vol 9, 2014, PP.129-135
    Status: Unavailable PDF
17. مهدی مومنی, عباس اسلامی, "Globalization Versus CulturalIdentity", International Scientific Publications, Vol 8, 2014, PP.250-262
    Status: Unavailable PDF
18. مهدی مومنی, "مکان گزيني نامناسب وتاثير ان بر الودگي محيط زيست", َAdvances in Environmental Biology, Vol 8, 2014, PP.1593-1597
    Status: Unavailable PDF
19. ایران صالحوند, مهدی مومنی, "The study of atmospheric movement patternsand itseffect on heavy rainfalls in Iran", Scientific journal of Pure and Applied Sciences, Vol 12, 2014, PP.906-913
    Status: Unavailable PDF
20. مهدی مومنی, محمد رضا اسدی آستارکی, "Investigating the Degree Of Satisfaction with Municipal Managers: A case Study in Iran", Asian Social Science, Vol 16, 2013, PP.32-39
    Status: Unavailable PDF
21. مهدی مومنی, عباس اسلامی, "..Investigating class coherence and its effect on EAP course evaluation. a case stud", JESR, Vol 2, 2012, PP.219-238
    Status: Unavailable PDF
22. مهدی مومنی, عباس اسلامی, "Investigating Class Coherence and its Effect on EAP Course Evaluation: A Case Study of MA Students of Geography and Tourism", Journal of Educational and Social Rssearch, Vol 2-2, 2012, PP.219-236
    Status: Unavailable PDF
23. مهدی مومنی, "Natural Environment,Conservation,Management ", Environment, Agriculture and Poverty NewDelhi, Vol 81, 2006, PP.6-16
    Status: Unavailable PDF
24. مهدی مومنی, "Economic Development ", Environment, Agriculture and Poverty NewDelhi, Vol 81, 2006, PP.520-532
    Status: Unavailable PDF
25. مهدی مومنی, "Environment changes and responses of society ", International Conference on Environment, Energy, Technology, and Development , Vol 3, 2001, PP.6-16
    Status: Unavailable PDF
26. هانيه توكلي, مهدي مومني, "بررسي ميزان تحقق پذيري شاخص هاي حکمروايي خوب شهري با تاکيد بر کيفيت زندگي شهري مطالعه موردي مناطق 1-7 و22 تهران", فصلنامه مطالعات مديريت شهري, Vol 8-26, 1395, PP.2-18
    Status: Unavailable PDF
27. مسعود تقوایی, الهه کنار کوهی, مهدی مومنی, "بررسي و تحليل وضعيت سيستم شهري در استان خوزستان", فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري چشم انداز زاگرس, Vol 8-30, 1395, PP.127 -157
    Status: Available PDF
28. مسعود تقوایی, الهه کنار کوهی, مهدی مومنی, "بررسي و تحليل وضعيت سيستم شهري در استان خوزستان", فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري چشم انداز زاگرس،, Vol 8-30, 1395, PP.127-157
    Status: Unavailable PDF
29. مهدی مومنی, مظاهر احمدی, ":اربد فناوريهاي جديد در تحليل فضايي و مکانيابي پارکينگ", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 114, 1393, PP.216-236
    Status: Unavailable PDF
30. حسن مختاری, مهدی مومنی, مهرداد باقری, "تدوين راهبردهاي امايش مناطق مرزي؛ مطالعه موردي مرزهاي شرقي کشور", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 29, 1393, PP.237-254
    Status: Unavailable PDF
31. مهدی مومنی, علي نظر صيدي, "بررسي تحليلي از توسعه يافتگي شاخص هاي IT در استان ايلام", فصلنامه علمي-پژوهشي جغرافيا(برنامه ريزي منطقه اي), Vol 4, 1393, PP.103-114
    Status: Unavailable PDF
32. مهدی مومنی, عبداله خشرو, "تحليلي بر توسعه يافتگي استان يزد با استفاده از تکنيک تاکسونومي عددي", جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي, Vol 3, 1392, PP.167-181
    Status: Unavailable PDF
33. مهدی مومنی, حمیده دالایی, "بررسي عناصر اقليمي بر الگوي معماري و مديريت حمل و نقل شهر رشت", جغرافيا (برنامه ريزي مننطقه اي), Vol 4, 1392, PP.219-234
    Status: Unavailable PDF
34. مهدی مومنی, غلامرضا قهاری, "تحليلي بر وضعيت توسعه يافتگي شهرستانهاي استان فارس", فصلنامه علمي-پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي, Vol 3, 1392, PP.53-66
    Status: Unavailable PDF
35. مهدی مومنی, امید مبارکی, نرگس جنابی, "ا مايش سرزمين و مديريت توسعه شهري", فصلنامه مطالعات مديريت شهري, Vol 13, 1392, PP.45-56
    Status: Available PDF
36. مهدی مومنی, فرشاد طهماسبی زاده, "تحليل توزيع فضايي پاركهاي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي شهر نجف اباد", فصلنامه نگرشهاي نو درجغرافياي انساني, Vol 1, 1392, PP.1-22
    Status: Unavailable PDF
37. مهدی مومنی, حمید صابری, مریم افلاکی, "ارزيابي موانع توسعه گردشگري شهرستان بن", فضاي گردشگري, Vol 2, 1392, PP.147-162
    Status: Unavailable PDF
38. مهدی مومنی, مسلم تقی پور, شروین مستغاثی, "مکان يابي بهينه مناطق نمونه گردشگري (مطالعه ي موردي: استان سيستان و بلوچستان)", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 2, 1392, PP.113-141
    Status: Unavailable PDF
39. مظاهر احمدی باصری, رضا مختاری ملک ابادی, مهدی مومنی, "کاربرد تکنولوژيهاي جديد در برنامه ريزيها و مکانيابي پارکينگهاي عمومي شهر اصفهان", جغرافيا ومطالعات محيطي, Vol دوم, 1391, PP.79-99
    Status: Unavailable PDF
40. مهدی مومنی, حسن بیک محمدی, مهر ارا تکبیری, "برنامه ريزي استراژيک جهت ساماندهي بافت فرسوده شهر ورزنه", جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol دوم, 1391, PP.23-40
    Status: Unavailable PDF
41. مهدی مومنی, پریسا صفری پور چاقی, "برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري (مطالعه موردي روستاي جواهر دشتشهرستان رودسر)", فضاي گردشگري, Vol 1, 1391, PP.119-137
    Status: Unavailable PDF
42. مهدی مومنی, الهه صابر, "تعيين توسعه يافتگي شهر نايين در استان اصفهان", مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 23, 1391, PP.185-200
    Status: Unavailable PDF
43. مهری اذانی, مهدی مومنی, "ساماندهي واصلاح حريم شهر اصفهان (نمونه موردي منطقه رهنان)", برنامه ريزي فضايي, Vol 2, 1390, PP.41-66
    Status: Unavailable PDF
44. مهری اذانی, مهدی مومنی, اناهیتا سلطانی, "ساماندهي و اصلاح حريم شهر اصفهان (نمونه موردي منطقه رهنان)", برنامه ريزي فضايي, Vol 2, 1390, PP.41-66
    Status: Unavailable PDF
45. حسن بیک محمدی , مهدی مومنی, اعظم زارع, "مکان يابي بهينه دفن پسماند در شهرها مطالعه موردي شيراز", جغرافيا ومطالعات محيطي, Vol 4, 1389, PP.65-82
    Status: Unavailable PDF
46. مهدی مومنی, "تحليلي از نابرابري و عدم تعادل فضائي توسعه در استان اصفهان", جغرافيا ومطالعات محيطي, Vol 1, 1389, PP.32-35
    Status: Unavailable PDF
47. مهدی مومنی, مجتبی حاتمی, "تحليل جغرافيايي از نابرابري و عدم تعادل فضايي توسعه در استان يزد", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 4, 1389, PP.15-26
    Status: Unavailable PDF
48. مهدی مومنی, حسن بیک محمدی, زهره مهدیزاده, "تحليلي برطرح هاي احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده نمونه موردي محله جويباره", فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي, Vol 2, 1389, PP.31-52
    Status: Unavailable PDF
49. مهدی مومنی, "نقش انسان در تغييرات محيط طبيعي", مجله سپهر, Vol 75, 1389, PP.17-21
    Status: Unavailable PDF
50. مهدی مومنی, "تحولات اقتصادي و نقش موثر آن در مهاجرت", فصلنامه دانشنامه, Vol 34-35, 1387, PP.-
    Status: Unavailable PDF
51. احسان شیخ الاسلامی, مهدی مومنی, صفر قاید رحمتی, "تحليل ساختار کالبدي بافت قديم شهر بروجرد", علوم جغرافيايي, Vol 3, 1387, PP.133-145
    Status: Unavailable PDF
52. مهدی مومنی, "رشد بي‌رويه جمعيت و تأثير آن بر محيط طبيعي ايران", مجله دانشنامه واحد علوم وتحقيقات تهران, Vol 46-47, 1386, PP.-
    Status: Unavailable PDF
53. مهدی مومنی, "روشهاي سنتي و مدرن در بهينه شدن و بهره‌برداري از قناتها", مجله سپهر, Vol 44, 1381, PP.17-21
    Status: Unavailable PDF
54. مهدی مومنی, "تاثيرات جهانگردي بربنيادهاي اقتصادي و اجتماعي کشور", علوم انساني دانشگاه سيستان و بلو چستان, Vol 13, 1380, PP.137-148
    Status: Unavailable PDF
55. مهدی مومنی, "جزيره كيش در متون جغرافياي تاريخي", فصلنامه پژوهشهاي تاريخي, Vol 5, 1379, PP.-
    Status: Unavailable PDF
56. مهدی مومنی, "مسائل و نارسائيهاي بخش جهانگردي در ايران", مجله سپهر, Vol 31, 1378, PP.-
    Status: Unavailable PDF
57. مهدی مومنی, "تغير نقش و وظايف شهري در ناحيه اصفهان و علل آن", پژوهشهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان, Vol 18-19, 1378, PP.-
    Status: Unavailable PDF
58. مهدی مومنی, "علل افزايش قيمت زمين و اثرات ناشي از آن", فصلنامه تحقيقات جغرافيائي, Vol 1, 1369, PP.-
    Status: Unavailable PDF
59. مهدی مومنی, "تغيير نوع كشت محصولات كشاورزي در ناحيه اصفهان", رشد، آموزش جغرافيا, Vol 18, 1368, PP.-
    Status: Unavailable PDF
60. سارا کریم پور, مهدی مومنی, "مکان يابي اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردي شهر اصفهان)", جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 5-20, 1359, PP.125-138
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهدي مومني, , "مطا لعه توسعه پايدار شهري (مطاله موردي شهر ياسوج)", سي و سومين کنگره بين المللي جغرافيا, دانشگاه پکن, 2016
    Status: Available PDF
2. مهدی مومنی, مژگان شیخی نصب, , "تحليلي بر محيط فيزيکي و زير ساختها بر سلامت شهر", کنفرانس ملي محيط زيست و انرژي ايران, شيراز, 1393
    Status: Available PDF
3. , "The Effects of Pollution on Human Health: A Case Study of Isfahan", Academic conference, برگن -نروژ, 2013
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی مومنی, رضا مختاری , شهلا زمانی, , "نقش امنيت در توسعه گردشگري ونقش ان در توسعه پايدار(مورد مطالعه روستا شهر ونك)", اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين, دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان , 1392
    Status: Unavailable PDF
5. , "Analysis of environmental pollution status in Isfahan city", Analysis of environmental pollution status in Isfahan city, Phuket Island Thailand, 2012
    Status: Unavailable PDF
6. مهدی مومنی, , "Analysis of environmental pollution status in Isfahan city", International Conference on Agricultural, Environmental and Biological Sciences, Phuket Island, Thailand, 2012
    Status: Unavailable PDF
7. مهدی مومنی, , "تحليلي از عوامل ايجاد الودگي در كلانشهر اصفهان", كنگره بين المللي جغرافيدانان ايران . دانشگاه تبريز, دانشگاه تبريز, 1391
    Status: Unavailable PDF
8. مهدی مومنی, حمیدرضا قیومی, , "بررسي پتانسيل گردشگري وار تباط ان با توسعه پايدار ", همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم . دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
9. مهدی مومنی, , "توريسم امنيت اجتمايي موانع و راهکارها ", همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم . دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
10. مهدی مومنی, محمد دانشی, , "ارزيابي توان زيست محيطي استان كهكيلويه و بوير احمد با استفاده از مولفه اقليمي بارش", يازدهمين كنگره جغرافيدانان ايران دانشگاه شهيد بهشتي , دانشگاه شهيد بهشتي, 1390
    Status: Unavailable PDF
11. , "Analysis of the Isfahan Guesthouses Conditions Aiming at Attracting Internal and External Investment on Tourism Permanent Development", International Conference on Tourism, Al Maham Dubai, UAE, 2011
    Status: Unavailable PDF
12. مهدی مومنی, , "Analysis of the Isfahan Guesthouses Conditions Aiming at Attracting Internal and External Investment on Tourism Permanent Development", International Conference on Tourism, Al Maham Dubai, UAE, 2011
    Status: Unavailable PDF
13. مهدی مومنی, , "An analysis of industry spatial development: The case of Isfahan province", Third Global Conference on Economic Geography, Seoul, South Korea, 2011
    Status: Unavailable PDF
14. مهدی مومنی, , "‍‍ژئوپارك در توسعه گردشگري جزيره قشم.", همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان , دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان, 1390
    Status: Unavailable PDF
15. مهدی مومنی, شهلا زمانی, مهتاب صفی خانی, , "تحليلي برامنيت اجتمايي و فرهنگي گردشگران خارجي در شهر اصفهان", اولين همايش بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار دانشگاه مرودشت , دانشگاه مرودشت , 1390
    Status: Unavailable PDF
16. مهدی مومنی, فرزانه غزاله, , "نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري", اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان , دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان , 1390
    Status: Unavailable PDF
17. مهدی مومنی, مجید تیربند, مجتبی حاتمی, , "عدالت اجتماعي رويکردي در تحقق توسعه پايدار شهري", دومين همايش ملي جغرافيا وبرنامه ريزي شهري دانشگاه ازاد اسلامي واحد اسلام شهر, دانشگاه ازاد اسلامي واحد اسلام شهر, 1389
    Status: Unavailable PDF
18. مهدی مومنی, , "Air Pollution and its Effects on Human Health and Environment", WASET, Mercure Kuta, Bali, Indonesia , 2010
    Status: Unavailable PDF
19. مهدی مومنی, , "Population natural environment and development: A case study of Iran", International Conference on Population and Development,, Paris, France, 2009
    Status: Unavailable PDF
20. مهدی مومنی, , "نقش چهانگردي در تحول اقتصادي شهرستان ايذه", سومين همايش راهکارهاي توسعه پايدار شهرستان ايذه, شهرستان ايذه, 1387
    Status: Unavailable PDF
21. مهدی مومنی, , "Social economic and environmental impacts of tourism: A case study of Iran", International Conference on Sustainable , Yangshuo (Guilin), China, 2009
    Status: Unavailable PDF
22. مهدی مومنی, , "(Population and its norms (Iran specimen)", The 4th International Conference on Population Geographies, Hong Kong , 2007
    Status: Unavailable PDF
23. سیدمحمد امیری, مهدی مومنی, , "جهاني‌شدن و نقش آن در چالشهاي كشورهاي جنوب ", اولين همايش جغرافيا و قرن21، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1385
    Status: Unavailable PDF
24. مهدی مومنی, , "Environmental changes on arid area: A case study of Iran", The International GIAN Conference, Brisbane, Australia , 2006
    Status: Unavailable PDF
25. مهدی مومنی, , "A survey on variation of lead in the Zayandehrood river in Isfahan", International Conference on River Basin Management, Bologna, Italy, 2005
    Status: Unavailable PDF
26. مهدی مومنی, , "جايگاه توسعه علمي در برنامه توسعه ", نخستين كنگره بين‌المللي نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاري و آزاد انديشي، اجلاس سران تهران , اجلاس سران تهران , 1384
    Status: Unavailable PDF
27. مهدی مومنی, , "Population increase and its effect in environment: A case study of Iran", The International GIAN Conference, university of Isfahan, 2004
    Status: Unavailable PDF
28. مهدی مومنی, , "نقش تغيير اقليم و تأثير آن بر ناپايداري اكولوژيكي در ايران ", سومين كنفرانس منطقه‌اي و اولين كنفرانس ملي هواشناسي (تغيير اقليم) دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان, 1382
    Status: Unavailable PDF
29. مهدی مومنی, , "تأثير آموزشهاي مجازي و سبز در مشكلات زيست محيطي ", اولين همايش توسعه دانشگاه مجازي، دانشگاه پيام نور كاشان , دانشگاه پيام نور كاشان , 1382
    Status: Unavailable PDF
30. مهدی مومنی, , "Natural environment, conservation, management and policies", Regional Conference on Environment, Agriculture and Poverty, Aligarh University, India, 2001
    Status: Unavailable PDF
31. مهدی مومنی, , "Environment changes and responses of society ", International Conference on Environment, Energy, Technology, and Development , Banaras , India, 2001
    Status: Unavailable PDF
32. مهدی مومنی, , "بررسي اكولوژيك آلودگي ناشي از سرب در اكوسيستم‌هاي آبهاي سطحي ", اولين همايش بحرانهاي زيست‌محيطي ايران، واحد علوم و تحقيقات اهواز , واحد علوم و تحقيقات اهواز , 1380
    Status: Unavailable PDF
33. مهدی مومنی, , "جغرافيا و برنامه‌ريزيهاي زيست محيطي ", همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه‌ريزيهاي توسعه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد, دانشگاه آزاد اسلامي مشهد, 1380
    Status: Unavailable PDF
34. مهدی مومنی, , "بررسي اكولوژيك آلودگي ناشي از سرب در اكوسيستم‌هاي آبهاي سطحي ", اولين همايش بحرانهاي زيست‌محيطي ايران، واحد علوم و تحقيقات اهواز , واحد علوم و تحقيقات اهواز, 1380
    Status: Unavailable PDF
35. مهدی مومنی, , "تغييرات اقتصادي و نقش بنيادي آن در پراكنش جمعيت و مهاجرت. ", دهمين كنگره جغرافيايي ايران- دانشگاه امام حسين , دانشگاه امام حسين , 1378
    Status: Unavailable PDF
36. مهدی مومنی, , "خليج فارس و جزاير آن در متون ادبيات تاريخي و جغرافيايي ", كنگره خليج فارس در كيش , كيش , 1375
    Status: Unavailable PDF
37. مهدی مومنی, , "عوامل مؤثر در مكان‌گزيني صنايع ", نهمين كنگره جغرافيدانان ايران، دانشگاه تبريز, دانشگاه تبريز , 1373
    Status: Unavailable PDF
38. , "تست", -, -, -
    Status: Unavailable PDF