دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 روش تحقيق ارشد
2 اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي ارشد
3 مكتبهاي جغرافيايي ارشد
4 روش تحقيق-برنامه ريزي منطقه اي-مکتبهاي جغرافيايي ارشد- دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات