سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری جغرافيا غلوم و تحقيقات تهران ايران 1372
کارشناسی ارشد جغرافيا تهران ايران 1359
کارشناسی جغرافيا اصفهان ايران 1350

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه علوم اجتمايي دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1368 1370
رييس دانشکده علوم انساني داشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1370 1377
معاون پژوهشي دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1377 1378
رييس دانشکده تحصيلات تکميلي داشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1378 1380
عضو شوراي پـژوهشي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1379 1393
رييس انتشارات دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1382 1385
مدير گروه جغرافيا دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1383 1385
رئيس شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1393
رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1389 1393
رئيس شوراي اموزشي دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1393
عضوکميته بهينه سازي و ارتقاي کيفيت و بهروري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1393
عضو شوراي انتشارات دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 برنامه ريزي منطقه اي- برنامه ريزي شهري-برنامه ريزي گردشگري-محيط زيست