طرحهای پژوهشی

1. زهرا فنایی مریم فیض اللهی سیدعلی مجابی , "بررسي طرح و نقش و رنگ قالي مزلقان جهت احيا آن", تاریخ تصویب طرح :1392/05/01, تاریخ خاتمه :1395/09/16
2. زهرا فنایی مریم فیض اللهی , "بررسي سير تحول طرح و نقش و رنگ قالي ويست(ياوري)", تاریخ تصویب طرح :1387/04/09, تاریخ خاتمه :1390/08/29
3. زهرا فنایی سید بشیر عابدینی , "شناسايي و بررسي سير تحول شيوه طراحي و توليد قالي کلاردشت جهت احيا آن", تاریخ تصویب طرح :1384/03/09, تاریخ خاتمه :1386/08/29