جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقاله برتر(شاخص) در پنجمين جشنواره پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي 1388 دانشگاه آزاد اسلامي زهرا فنایی
سید بشیر عابدینی
پژوهشگر برگزيده استان اصفهان در گروه هنر و معماري 1389 استانداري اصفهان
پژوهشگر برگزيده منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي در گروه هنر و معماري 1389 منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي
رتبه سوم پژوهشگر گروه هنر و معماري اولين جشنواره فرهيختگان دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر کشور 1390 معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي
کتاب برگزيده اولين جشنواره فرهيختگان دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر کشور 1390 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي زهرا فنایی
پژوهشگر برگزيده دانشکده هنر،معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رتبه دوم کشور در جشنواره سراسري هنر ديني سال 1393 در رشته نقاشي 1393 معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي
پژوهشگر برگزيده دانشکده هنر،معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کتاب برتر ترجمه در پنجمين جشنواره فرهيختگان دانشگاههاي آزاد سراسر کشور 1396 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مهرناز بزرگی زاده