سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي نساجي آزاد اسلامي علوم وتحقيقات ايران 1385
کارشناسی ارشد مهندسي نساجي آزاد اسلامي تهران جنوب ايران 1378
کارشناسی مهندسي نساجي آزاد اسلامي کاشان ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس بافت و تکميل مرکز تحقيقات فرش دستباف ايران وزارت جهاد سازندگي 1377 1379
رئيس بخش تحقيقات بافت و تکميل مرکز تحقيقات فرش دستباف ايران وزارت جهاد کشاورزي 1379 1380
مشاور عالي رئيس مرکز تحقيقات فرش دستباف ايران وزارت جهاد کشاورزي 1380 1381
مدير گروه فرش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1382 1384
رئيس دفتر سنجش،نظارت و ارزشيابي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386 1387
مدير کل پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1390
رئيس دانشکده هنر،معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1398
مدير گروه کارشناسي ارشد طراحي لباس و پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1400 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تاريخ فرش ، نساجي پارچه هاي سنتي و لباس هاي ايران و جهان
2 قالي و منسوجات سنتي و دستباف آناتولي