مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مریم قاسمی علی آبادی, محمدرضا نجفی, رخساره معمار, شهرزاد نعمت الهی, نوشین مهربد, مهسا دستجردی, فروزان معین زاده, "Evaluation of anterior pituitary hormonal profile in patients with first seizure of tonic-clonic and temporal lobe epilepsies in Al-zahra hospital of", Journal of Shahrekord Univeasity of Medical Sciences, Vol 21-2, 2019, PP.70-74
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی