دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 پاتولوژي عمومي
2 پاتولوژي اختصاصي دکتراي حرفه اي
3 بافت شناسي دکتراي حرفه اي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 پاتولوژي عمومي robbins basic pathology
2 پاتولوژي اختصاصي robbins basic pathology
3 بافت شناسي basic histology -junquera

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه-دوشنبه-س پاتولوژي عمومي وپاتولوژي اختصاصي 8-16 -