سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری پاتولوژي آناتوميکال وکلينيکال علوم پزشکي اصفهان ايران 1378
کارشناسی ارشد پزشکي علوم پزشکي اصفهان ايران 1373
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پاتولوژي مولکولي